JAAROVERZICHT 2021

BUITENGEWONE LEEFOMGEVING

Dichterbij inwoners

In het beheer van de openbare ruimte kreeg bewonersparticipatie extra aandacht. De focus ligt op een structurele samenwerking met inwoners voor de inrichting én het onderhoud van de leefomgeving. In het coronajaar 2020 stond dit vooral in het groenbeheer op een laag pitje; in de loop van 2021 kon dit weer worden opgepakt. We betrekken inwoners bij keuzes voor de inrichting en beplanting en bij het onderhoud. Ook in 2022 maken we ons met partners sterk voor korte lijnen en samenwerking met inwoners.

Structuur en ontwikkelingen

De doorontwikkeling van afdeling BuitenRuimte kwam in 2021 in een nieuwe fase. Het bedrijfsbureau kreeg een meer centrale functie in het administratieve beheer van onze groenactiviteiten voor verschillende gemeenten. Daarbij ligt de nadruk op een goede planning- en controlcyclus en de verdere uitrol van het programma BorVision, software die overzicht biedt in de planning van de projecten.

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met integrale teams. De groen- en grijsploegen werken binnen één gebiedsteam; de kern- of wijkgerichte aanpak. In 2021 is een evaluatie gestart. De uitkomsten worden in overleg met de teams vertaald in verbeterplannen.

Ook monitoring hoort daar voor de gemeente Lochem bij. Daarbij maken we gebruik van onze kennis en ervaring in de gemeente Deventer. Door monitoring kunnen we onze onderhoudsresultaten continu verbeteren en bewaken.

Digitaal melden

Inwoners van de gemeente Lochem geven sinds een jaar een openbare ruimte-melding digitaal aan ons door en volgen de voortgang en afhandeling op een interactieve kaart. Het proces wordt door het bedrijfsbureau bewaakt, de feedback en afhandeling is georganiseerd op werkgebied- en uitvoeringsniveau. Het eerste jaar verliep positief, wel verdient het uitvoeringsproces meer aandacht. In 2022 werken we verder aan optimalisatie.

Elektrisch materieel

De elektrificering van ons materieel zet ook binnen BuitenRuimte door. Een mijlpaal was de introductie van een elektrische veegmachine, de eSwingo. Met de kleine wendbare machine houden we in de binnenstad van Apeldoorn fietspaden, pleinen en wandelpaden schoon. Daarmee vegen we emissievrij en dragen we bij aan belangrijke organisatie- en gemeentedoelstellingen.

Plaagsoorten

We anticiperen jaarlijks op de overlast van invasieve exoten en ‘plaagsoorten’. De eikenprocessierups bestrijden we preventief en curatief. Daarnaast verbeteren we de leefomgeving van 'natuurlijke vijanden' en investeren we in publieksvoorlichting. Na jaren van stijgende overlast bleef de realiteit in 2021 voor het eerst achter bij de verwachting. Een landelijke tendens: Wageningen Universiteit berichtte dat de plaagdruk met de helft was afgenomen door relatief koude voorjaars- en zomermaanden. Daarmee is in 2021 op inzet en kosten bespaard.

Begrazing en ecologisch beheer

Op geschikte locaties zetten we weer schapen in ter vervanging van maaiwerk. De grazers houden grassen, kruiden en andere planten kort en zorgen voor meer botanische variatie. In 2021 kwam er met Gorssel een begrazingslocatie bij. In 2022 evalueren we de resultaten van deze alternatieve maaimethode.

Met biodivers bermbeheer dragen we bij aan aantrekkelijke en meer duurzame bermen. Vanaf 2021 vormen we in Lochem ook binnen de bebouwde kom graspercelen om naar bloemrijke stroken. In overleg met aanwonenden en gemeente Lochem plantten we bollen en zaaiden we bloemenmengsels in op geschikte locaties. In een renovatietraject vormen we komende jaren traditionele plantsoenen om naar biodivers groen met variatie in kleur en aanplant. Daarbij anticiperen we op droogte en wateroverlast door klimaatverandering, plantenziektes en vraat door ongedierte.

Laanbomen

Met de gemeente Lochem onderzochten we vijf jaar lang welke beheeraanpak passend is voor de 55.000 bomen in het buitengebied. Uit de evaluatie volgde in 2021 nieuw duurzaam laanbomenbeleid. Onder laanbomen verstaan we bomen die we vaak zien langs lanen, wegen en straten zoals de eik, beuk, iep, berk en plataan. Het laanbomenbeheer en het reguliere onderhoud zijn overgegaan naar Circulus. Voor een gezond en divers bomenbestand snoeien we nu jaarlijks meer dan 10.000 laanbomen en verzorgen we risicokap. In 2022 planten we 1500 jonge bomen. Om de karakteristieke vorm met een takvrije stam te verkrijgen, is het nodig in de eerste tien tot vijftien jaar regelmatig takken weg te snoeien. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij het onderhoud van jonge aanplant.

Winterweer

In de extreme winterperiode van februari zetten we alle zeilen bij in de gladheidsbestrijding. Daarbij waren de strooidiensten in Deventer, Apeldoorn en Lochem continu op pad voor de gladheidsbestrijding en het sneeuwvrij maken van wegen en (fiets)paden. De buitenruimte-ploegen zetten zich in voor het sneeuw- en ijsvrij maken van pleinen, publieke en parkeervoorzieningen, zorg- en seniorenlocaties en extra diensten aan inwoners.