JAAROVERZICHT 2021

CIRCULUS ALS VERBONDEN PARTIJ

Circulus is een verbonden partij voor negen gemeenten. Door werkzaamheden in afvalbeheer en openbare ruimte uit te voeren, ontzorgen we gemeenten in hun advies- en uitvoeringstaken. 

Wat is een verbonden partij?

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dat kunnen gemeenschappelijke regelingen zijn, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen.

Goede service tegen marktconforme tarieven

Circulus valt als publieke vennootschap in de tweede groep; gemeenten zijn aandeelhouders. Gemeenten besteden steeds meer grotere taken uit. Dat biedt bestuurlijke, financiële en economische voordelen. Denk aan schaalvoordelen, risicospreiding, het regionaal kunnen behouden en uitbouwen van vakinhoudelijke expertise en werkgelegenheid. Doelstelling van de samenwerkende gemeenten is om een goede service aan inwoners te bieden met marktconforme tarieven en zonder winstoogmerk. In CirkelWaarde, een samenwerkingsverband met AVU en ROVA, werken we aan (hogere) verwaarding van grondstoffen en aan gezamenlijke contracten.

Invloed op een verbonden partij

Voor raadsleden en inwoners kan een verbonden partij overkomen als een regionaal werkende organisatie, waar je minder invloed op hebt dan op een eigen gemeentelijke dienst. Vandaar dat wij goede afspraken, regelmatig contact, een structurele dialoog en een heldere wijze van rapporteren erg belangrijk vinden.

De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor de taken die de verbonden partij uitvoert. Ook de gemeenteraad moet goed in beeld hebben welke bijdragen en resultaten een verbonden partij levert. Veel raden hebben daarom regelmatig aandacht voor evaluatie en (bij)sturing. Circulus werkt op basis van meerjarige Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).

Bronnen van informatie

 

De eerste elektrische inzamelwagens
De eerste elektrische inzamelwagens zijn in december 2021 in gebruik gekomen.