JAAROVERZICHT 2021

Epe

De gemeente Epe streeft naar een betere scheiding van grondstoffen en een verdere reductie van het restafval. Het grondstoffenbeleidsplan Samen Slim Inzamelen kwam in 2019 tot stand met een actieve bijdrage van inwoners door middel van onder meer huiskamergesprekken. Doel van het plan: in 2025 uitkomen op 30 kg restafval per inwoner.

In 2020 volgde de invoering van een integraal pakket aan maatregelen, gericht op het verminderen van restafval, het terugwinnen van grondstoffen én afvalpreventie. Vanaf het voorjaar van 2020 is ingezet op voorlichting om de kennis over afvalscheiding te verbeteren en scheidingsgedrag te stimuleren.

Uitvoering grondstoffenplan

Daarna volgde de introductie van de BEST-tas en wijzigden de inzamelfrequenties. GFT werd vaker opgehaald (2-wekelijks) restafval en PMD minder vaak (4-wekelijks). Hoogbouw kreeg voorzieningen voor het scheiden van GFT. In totaal 12.768 grijze, 12.917 groene en 12.317 oranje containers werden voorzien van een chip; 14.467 milieupassen met instructie zijn per post op de huisadressen bezorgd. Negen milieuparkjes werden uitgebreid. Bewoners van laagbouw kregen daarmee de keuze om restafval zelf weg te brengen. Een bijzonder moment vormde de plaatsing van een ondergrondse container voor restafval in het winkelgebied van Vaassen. Het was de 2000e ondergrondse container die Circulus plaatste in het werkgebied. Als cadeau kreeg de gemeente een 'gepimpte' container met dierenprints van dieren die in de omgeving voorkomen, zoals een specht, eekhoorn, das en uil. 

De invoering van diftar verliep soepel, mede dankzij de intensieve communicatie. Ook de aanslag afvalstoffenheffing die inwoners in 2021 ontvingen bevatte - net als in 2020 - een informatieve bijlage om de wijzigingen nogmaals toe te lichten. In 2021 werd de eerste ‘oogst’ zichtbaar: het afvalscheidingspercentage steeg met maar liefst 10%.

plaatsing ondergrondse container
Wethouder Jan Aalbers plaatst een ondergrondse container met dierenprints in het winkelcentrum van Vaassen. Gekozen is voor dieren die in de omgeving voorkomen, zoals een specht, eekhoorn en das.

Aandachtspunten voor 2021 en daarna zijn onder meer het verbeteren van de grofvuil-voorzieningen en het behoud van de kwaliteit van ingezameld gft en PMD. Dat laatste is overigens een aandachtspunt voor alle Circulus-gemeenten. 

Circulair ambachtscentrum

Verder is eind 2021 een intentieverklaring getekend tussen de gemeente en Circulus om te kijken of een circulair ambachtscentrum in Epe/Vaassen kans van slagen heeft. Dat gebeurt in de vorm van een onderzoek dat in 2022 plaatsvindt.

Epe in cijfers

De gemeente Epe laat in 2021 een forse stijging zien van het scheidingspercentage met 10%. Het scheidingspercentage bedraagt in dat jaar 80%. Daarmee behoort Epe tot de koplopers in ons werkgebied. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.