JAAROVERZICHT 2021

Doesburg

Afval en grondstoffen

In 2019 zijn veel beleidswijzigingen doorgevoerd én kwamen er faciliteiten bij, zoals een blauwe container voor papier voor wie dat graag wilde. In 2020 en 2021 zagen we de vruchten van het nieuwe beleid: een hoog scheidingspercentage en goed gebruik van de ondergrondse containers. Inwoners van de gemeente Rheden maakten voor het eerste volle jaar gebruik van het Recycleplein in Doesburg.

Op het recycleplein konden inwoners voor het eerst incontinentiemateriaal en luiers gratis inleveren. Dat vermindert de hoeveelheid restafval, een van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.

Verder is hard gewerkt aan het verbeteren van afvalscheiding – met name groente-, fruit- en etensresten (GFE) bij appartementen en hoogbouw. Speciale GFE-zuilen werden geplaatst  op de volgende locaties: het Mauritsveld, Kraakselaan, Halve Maanweg, Bleekerskade, Ijsselkade en Veerpontweg.

Circulus heeft ook een actieve rol bij afvalscheiding op evenementen. De organisatoren worden gestimuleerd om diverse typen containers te plaatsen en bezoekers te attenderen op het goed scheiden van afval.

De Hanzestad kwam in de landelijke benchmark (een vergelijking tussen de afvalbeheerprestaties van gemeenten) in het rapport van 2020 naar voren als een ‘best practice’-gemeente: een gemeente die een voorbeeldfunctie heeft voor andere gemeenten. Een opsteker, gezien de voortdurende inspanningen.

Buitenruimte

Werkzaamheden in het groenonderhoud worden - onder de begeleiding van vakcollega’s - uitgevoerd door mensen met een afstand tot regulier werk en medewerkers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De teams zijn meer en meer getraind om - naast het reguliere werk - zelfstandig alert te blijven op de kwaliteit. Zij werken ‘op beeld’, een landelijke norm voor beheer. De teams zijn bijgestaan door reguliere groenmedewerkers. 

Rozenperken bij de entree naar de Doesburgse binnenstad. 

Schapenbegrazing

Ook in 2021 is schapenbegrazing ingezet als ‘alternatieve maaimethode’. Daarbij lag de nadruk op het ecologisch effect; er werd intensief begraasd op minder percelen (drukbegrazing). De effecten werden in het najaar opnieuw zichtbaar; een bloemrijke vegetatie met effect op insecten en bodemleven.

Bladcampagne en snoeiplan

Inwoners hebben op hun milieupas een tegoed om jaarlijks 400 kg groenafval kosteloos naar het Recycleplein af te voeren. Daarom is er strikter gecontroleerd op (grof tuin) afval in de korven. Na waarschuwingen zijn in 2021 meerdere bladkorven weggehaald.

In samenwerking met de gemeente is een driejarig snoeiplan voor de wijken afgerond. Dit plan trad in 2020 in werking. In dat jaar zijn beplantingsvakken en bosplantsoen in kaart gebracht. Ieder seizoen is per wijk een derde deel gesnoeid en verjongd. Aan de hand van tekeningen op kleur konden de teams zelfstandig in de wijk aan de slag. In 2021 is het derde jaar van het plan afgerond.

Onkruidbeheersing en vegen

Onkruidbeheersing bleef de hele (na)zomer een belangrijke taak. Onkruid profiteerde lang van het vocht onder stenen en tegels. Bij droogte zijn we alert bij onkruidbranden; onze mensen nemen grote afstanden tot hagen en tuinen in acht en zetten handborstelmachines en -schoffels in. Voor het vegen zetten we afgelopen jaar eigen materieel en personeel in.

Sociaal

Buurtacademie 

Circulus beheert in en voor Doesburg het centrum Buurtacademie en Jongerencentrum 0313. De Buurtacademie biedt ruimte aan organisaties in het sociaal domein, faciliteert bewonersinitiatieven, bemiddelt en stimuleert vrijwilligerswerk en organiseert diverse, doelgroepgerichte taalactiviteiten voor het aanleren van de Nederlandse taal. In 2021, het tweede coronajaar, hebben taalactiviteiten door een andere en kleinere setting toch doorgang kunnen vinden.

Corona Hulplijn

Op basis van bewonersinitiatief is er met het Rode Kruis en de gemeente in 2020 de Corona Hulplijn opgezet. Inwoners konden de lijn via de Buurtacademie benaderen bij een quarantaine vanwege een Coronabesmetting. bijvoorbeeld voor hulp bij boodschappen of het uitlaten van de hond.

Jongerencentrum 0313

Het Jongerencentrum 0313 verzorgt outreachend jongerenwerk. Het leggen en onderhouden van contacten tussen jongeren, bewoners en instanties staat centraal. Het centrum is normaal een vertrouwde stek voor jongeren; zo’n 50 (sport)activiteiten konden in coronatijd doorgang vinden, waarmee we ongeveer 1000 jongeren bereikten. Tijdens lockdowns wisten we met online-activiteiten in contact te blijven. Kwetsbare jongeren die juist in deze tijd extra aandacht nodig hadden kwamen ook door het werk op straat goed in beeld en ontvingen ondersteuning.

Verbindende rol

De lijnen in Doesburg tussen bewoners, hulpverlening, politie, gemeente en politiek zijn kort. De Buurtacademie en 0313 vervullen een verbindende rol.

Doesburg in cijfers

Doesburg laat de laatste vier jaar elk jaar een stijging zien van het scheidingspercentage. In 2021 bedroeg dit 80%. Er is nog winst te boeken: in het restafval zien we nog altijd een flink aandeel grondstoffen, vooral GFT en in mindere mate PMD, textiel en papier. Andersom trouwens ook: in PMD en GFT zien we afval dat elders hoort. De komende jaren zal de kwaliteit van grondstoffen aandacht vragen.